al contingut a la navegació Informació de contacte

Calendari de cobrança per exercici 2022

Calendari de cobrança per exercici 2022

Calendari de cobrança exercici 2022

Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes,

Us comuniquem que a partir del mes de Gener-2022 els períodes de pagament en voluntària dels tributs locals es veuran modificats respecte dels de l'any 2021.

El passat Ple municipal, celebrat el dia 2 de novembre de 2021, va aprovar la Delegació a l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL) la recaptació, tant en voluntària com en executiva, de l'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

El motiu principal d'aquest canvi de gestió és intentar responsabilitzar els veïns del poble de fer-se càrrec dels deutes que tenen com a contribuents i acabar així amb el volum d'impagats que hi ha actualment.

L'Ajuntament d'Aspa ja té delegats a l'OAGRTL els següents tributs:

- L’Impost sobre béns immobles, urbana.
- L’Impost sobre béns immobles, característiques especials.
- L’Impost sobre béns immobles, rústica.
- L’Impost d’activitats econòmiques.

Amb la nova delegació, s’incorporen:

- L’Impost de vehicles de tracció mecànica.
- L’Impost de vehicles de tracció mecànica, altes.

Aquesta delegació suposa també la modificació del període de cobrança ja que l’OAGRTL estableix uns períodes de pagament en voluntària diferents als aprovats per l’Ajuntament.

Per tant, el calendari de pagament en voluntària dels diferents tributs municipals (tant els delegats com els no delegats) serà:


- De l’Impost sobre béns immobles, urbana i característiques especials de l’exercici de 2022:

Pagament, des del dia 3 de maig al dia  5 de juliol de 2022.
Pagaments domiciliats: - 28 de maig de 2022.
                                  - 2 d’agost de 2022.
                                  - 29 d’octubre de 2022.

- De l'impost sobre béns immobles, rústica de l'exercici 2022

Pagament, del dia 20 de setembre al 22 de novembre de 2022.

Pagaments domiciliats: - 29 d’octubre de 2022.

- De l'impost d'activitats econòmiques de l'exercici 2022

Pagament, del dia 20 de setembre al 22 de novembre de 2022.

Pagaments domiciliats: - 29 d’octubre de 2022.

- De l’Impost de vehicles de tracció mecànica de l’exercici de 2022:

Pagament, del dia 27 de febrer al 28 d’abril de 2022.

Pagaments domiciliats: - a finals de març de 2022.

- De l’Impost de vehicles de tracció mecànica, Altes de l’exercici de 2022:

Pagament, segons la data de l’autoliquidació.

- De la taxa de Recollida d'Escombraries de l’exercici de 2022:

Pagament del 14 de setembre al 14 de novembre de 2022

- De la taxa Subministrament d'aigua, i Impost del Cànon d’aigua de l’exercici de 2022:

Pagament Segon Semestre-2021, del 10 de febrer al 10 d’abril de 2022

Pagament Primer Semestre-2022, del 7 d’agost al 7 d’octubre de 2022

- De la taxa de Clavegueram de l’exercici de 2022:

Pagament del 16 d’octubre de 2022 al 16 de desembre de 2022

- De la taxa de Cementiri de l’exercici de 2022:

Pagament del 27 d’octubre de 2022 al 27 de desembre de 2022

Recordeu que transcorregut el període de pagament en voluntària, s'iniciarà el període executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.

Passat aquest termini de pagament voluntari s’aplicarà un recàrrec del 5% fins que no es notifiqui la providència de recàrrec.

Es satisfarà el recàrrec de constrenyiment reduït del 10% notificada la providència de constrenyiment en pagament voluntari.

Després d'aquesta data, s'exigirà el recàrrec del 20% de l'import del deute no ingressat i els interessos de demora.

L’Oficina de l’OAGRTL més propera al municipi és la de Lleida, situada Carrer del Carme, 26, 25007 Lleida. Telèfon 973 24 92 00. Horari de dilluns a divendres de 8 a 15 hores.

Disculpeu les molèsties que us pugui ocasionar aquesta decisió.